აუდიტორული კომპანია ,,აი ენდ ენ აუდიტ კომპანი (INAC)“, რომელიც დაკომპლექტებულია საგადასახადო სფეროში მდიდარი პრაქტიკული გამოცდილების მქონე თანამშრომლებისგან, გთავაზობთ სრულ საგადასახადო, აუდიტორულ და ბუღალტრულ მომსახურებას, კერძოდ:

  • წინა და მიმდინარე პერიოდების საგადასახადო აუდიტის ჩატარება საქართველოს საგადასახადო კანონმდებლობის შესაბამისად;

  • ყოველთვიური საბუღალტრო-საგადასახადო მომსახურება;

  • ერთჯერადი საბუღალტრო და საგადასახადო კონსულტაცია;

  • ყოველთვიური საგადასახადო კონსულტაცია;

  • წლიური ფინანსური და საგადასახადო შემოწმება;

  • კონსულტაცია საგადასახადო და საბაჟო რეჟიმის სწორად არჩევასა და გაფორმებაში;

  • საგადასახადო დეკლარაციების შედგენა და საგადასახადო ორგანოში გადაგზავნა;

  • საგადასახადო დავების წარმოება შემოსავლების სამსახურის, ფინანსთა სამინისტროს და სასამართლო ინსტანციებში.