ჩვენი მომსახურების ყველაზე გავრცელებული ფორმაა ბუღალტრული აღრიცხვის წარმოება. გაძლევთ გარანტიას იმისას, რომ თქვენი ფინანსური ანგარიშგება შესაბამისობაში იქნება როგორც ფინანსური აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტებთან, ასევე, საქართველოში მოქმედ კანონმდებლობასთან. ჩვენ გამუდმებით ვადევნებთ თვალყურს კანონმდებლობის ყველა ცვლილებას, რაც საშუალებას გვაძლევს დავიცვათ თქვენი კომპანიის ფინანსური ჯანმრთელობა. ჩვენ გვაქვს საბუთების ბრუნვის შემუშავებული სქემა, რომელიც ხელს შეუწყობს თქვენი კომპანიის დაბეგვრის ოპტიმიზაციას.

ბუღალტრული აღრიცხვის წარმოება მოიცავს:

  • სააღრიცხვო პოლიტიკის ფორმირებას;

  • საბუთების ბრუნვის სისტემის ოპტიმალურ ორგანიზებას;

  • პირველადი დოკუმენტაციის შედგენა და სამეურნეო ოპერაციების ჟურნალების წარმოებასა და ბუღალტრული რეგისტრების ფორმირებას წარმოდგენილი პირველადი საბუთების საფუძველზე, პროგრამის გამოყენებით;

  • გადასახადების სახეობების მიხედვით, დეკლარაციების შედგენას და წარდგენას საგადასახადო ორგანოებში;

  • ანგარიშებისა და შედარების აქტების შეჯერებას საგადასახადო ორგანოებთან;

კონსულტაციებს ბუღალტრული აღრიცხვისა და დაბეგვრის შესახებ, ფასს-ისთ და კანონმდებლობით განსაზღვრულ საკითხებზე.

მოთხოვნის შესაბამისად შეგიძლიათ აირჩიოთ მომსახურების სრული კომპლექსი ან ისარგებლოთ შემოთავაზებული ჩამონათვალის ნაწილით.

აღნიშნული მომსახურება ატარებს როგორც მუდმივ, ასევე ერთჯერად ხასიათს.