ჩვენი კომპანიის პროფესიონალ აუდიტორთა და იურისტთა ჯგუფი მზად არის გამარჯვების მიღწევამდე დაიცვან თქვენი ინტერესები, სახელმწიფო მაკონტროლებელ ორგანოებთან და სასამართლოებში დავის დროს.

ინტერესების დაცვა გულისხმობს:

  • საგადასახადო და სხვა სახელმწიფო ორგანოებთან წარმოქმნილ დავებში მონაწილეობა, თქვენი ინტერესების დაცვა გამოცდილი აუდიტორების და იურისტების მონაწილეობით;

  • კონსულტაციები საგადასახადო შემოწმებების მიმდინარეობისას და საგადასახადო ორგანოების ქმედებების სამართლებრივი შეფასება;

  • ინტერესების წარდგენა და დაცვა ყველა ინსტანციის სასამართლოში.

  • სასარჩელო და სხვა სახის განცხადებების, საჩივრების და საჭირო საპროცესო დოკუმენტაციის მომზადება;

 

თანხის გადახდა წარმოებს შესრულებული სამუშაოს შედეგებიდან გამომდინარე!!!