აუდიტორული კომპანია ,,აი ენდ ენ აუდიტ კომპანი“ გთავაზობთ ტრენინგ-კურსს ,,საგადასახადო კოდექსის სრული თეორიული კურსი" 

კვალიფიკაციის ასამაღლებლად ვიწვევთ კომპანიის ხელმძღვანელებს, პროფესიონალ/დამწყებ ბუღალტრებს, საგადასახადო სამსახურის წარმომადგენლებს, იურისტებს, ფინანსისტებს, მენეჯერებს და არა მხოლოდ მათ.

 

კურსი მოიცავს შემდეგ საკითხებს: 

 • ზოგადი დებულებანი;

 • გადასახადის გადამხდელი, საგადასახადო აგენტი, საწარმო, ორგანიზაცია, ფიზიკური პირი;

 • გადასახადის გადამხდელისათვის ინფორმაციის მიწოდება და საქართველოს საგადასახადო ორგანოების სისტემა;

 • საგადასახადო ვალდებულება;

 • საშემოსავლო და მოგების გადასახადები;

 • დამატებითი ღირებულების გადასახადი;

 • აქციზი;

 • იმპორტის გადასახადი;

 • ადგილობრივი გადასახადი;

 • საქართველოს ეკონომიკურ ტერიტორიაზე საქონლის გადაადგილება;

 • საგადასახადო დავალიანების გადახდევინების უზრუნველყოფა;

 • საგადასახადო კონტროლი;

 • საგადასახადო სამართალდარღვევა და პასუხისმგებლობა;

 • საგადასახადო დავა და საგადასახადო შეთანხმება;

ტრენინგებს წარუძღვებიან სერტიფიცირებული და საგადასახადო სფეროში მდიდარი პრაქტიკული გამოცდილების ტრენერები. 

ბიზნესის სწორი განვითარება წარმოუდგენელია საგადასახადო სისტემის გვერდის ავლით!  

აიმაღლეთ კვალიფიკაცია და გახდით თქვენი კლიენტების სანდო პარტნიორი!  

დაიცავით თქვენი ბიზნესი გაუთვალისწინებელი საგადასახადო სანქციებისგან!